Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 22-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW). Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 363-CV/ĐUK Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 14 13/11/2018
2 364-CV/ĐUK Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu mới" 18 13/11/2018
3 12-CV/BTGĐUK Đăng ký mua tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII 21 09/11/2018
4 360-CV/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Đảng 17 08/11/2018
5 359-CV/ĐUK Về quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Tỉnh về sinh hoạt chi bộ 20 07/11/2018
6 79-HD/ĐUK HD: Công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 32 25/10/2018
7 78-HD/ĐUK HD: Nội dung tuyên truyền tháng 11/2018 33 25/10/2018
8 87-KH/ĐUK KH: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 3 24/10/2018
9 247-BC/DUK BC: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 7 23/10/2018
10 164-KH/TU KH vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 1 23/10/2018
11 349-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ mười bảy (mở rộng) 45 16/10/2018
12 14-QĐi/TU Quy định về tiêu chí đánh giá chât lượng sinh hoạt chi bộ 16 08/10/2018
13 03-HD/TU Hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ 23 08/10/2018
14 346-CV/ĐUK V/v quán triệt, học tập Quy định số 05,06-QĐi/TW, ngáy 28/8/2018 của Ban Bí thư 26 05/10/2018
15 345-CV/ĐUK Mời dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2018 58 04/10/2018
76 Người đang Online
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Lý Công Hà, Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.793.168
BIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này