Trang chủ Trang Đảng uỷ khối doanh nghiệp Giới thiệu chung

Đảng Ủy khối Doanh nghiệp
(Ngày đăng :06/10/2014 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn)

TỈNH ỦY LAI CHÂU

*

Số 1346-QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Lai Châu, ngày 2 tháng 10 năm 2013

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh

 

 

 

- Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 294-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, thành phố;

- Căn cứ Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 9/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng;

- Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ngày 25/9/2013;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu trên cơ sở điều chuyển 20 tổ chức cơ sở Đảng Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh và 04 tổ chức Cơ sở Đảng Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Thị xã Lai Châu.

Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; các cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ gồm: Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện theo Quy định số 294-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy do Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh, Đảng bộ Thị xã Lai Châu, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan có lien quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (b/c),

- Ban Tổ chức Trung ương (b/c),

- Các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc,

- Lưu VPTU.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

  

(Đã ký)

 

Lò Văn Giàng

Tin liên quan

Đảng Ủy khối Doanh nghiệp (06/10/2014 9:34:24 SA)

Tin mới nhất

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân(13/12/2018 10:13:18 SA)

Vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước(13/12/2018 9:45:26 SA)

Để quy định trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống(06/12/2018 9:07:01 SA)

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp phiên đầu tiên (06/12/2018 8:42:09 SA)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2018(29/11/2018 1:59:51 CH)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ông Lý Công Hà - Trưởng Ban Biên tập
Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

02313.793.168                  
02313....
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này